top of page

Privacyverklaring

Freson Advocaten FV, gevestigd te 3840 Borgloon, Speelhof 17 bus 1, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Freson Advocaten garandeert dat uw privacy wordt gerespecteerd en dat er vertrouwelijk en zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke en deontologische voorschriften en in het bijzonder met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP) en De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) die op 24 mei 2016 in werking is getreden en van toepassing is vanaf 25 mei 2018.

 

Contactgegevens:

Freson Advocaten FV

Speelhof 17 bus 1,

3840 Borgloon

Tel.: 012/74 71 42

Fax: 012/74 10 37

www.freson-advocaten.be

info@freson-advocaten.be

BTW Nr. BE 0668 868 448

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Freson Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op of stuur ons een e-mail via info@freson-advocaten.be.

 

Freson Advocaten neemt eveneens technische en organisatorische maatregelen om vast te stellen of een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, en om de toezichthoudende autoriteit en uzelf daarvan in kennis te stellen.

 

Verantwoordelijke functionaris voor de gegevensbescherming:

Isabel FRESON

Tel.: 012/74 71 42              

isabel@freson-advocaten.be                          

BTW-nummer: BE 0668 868 448

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Freson Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de uitoefening van het beroep van advocaat, doordat u ons gecontacteerd hebt, ons zelf gegevens hebt bezorgd of ons de opdracht hebt gegeven om gegevens op te zoeken.

 

U geeft als cliënt de uitdrukkelijke toestemming aan de advocaat om de informatie m.b.t. uw dossier, en desgevallend de persoonsgegevens, gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken door een of meer welbepaalde doeleinden verbonden aan de taak van advocaat. De advocaat behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Hieronder vindt u een niet-limitatief overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Gegevens over uw (beroeps)activiteiten

 • Bankrekeningnummer

 • De overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door ze in correspondentie of telefonisch mede te delen

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

U vindt een uitgebreide omschrijving terug in de artikelen 8, 9 en 10 van de AVG. Freson Advocaten verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en /of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegeven met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming van ouders of voogd, en dit enkel indien wij niet gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen, persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@freson-advocaten.be.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 • Ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;

 • Het afhandelen van uw gebeurlijke belangen;

 • Voor de vervulling van een taak in het kader van de uitoefening van het beroep van advocaat;

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • U te kunnen informeren;

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;

 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Freson Advocaten of van derden;

 • De verwerking met het oog op archivering;

 • Freson Advocaten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn;

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Freson Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na afsluiting wordt een dossier vijf jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Freson Advocaten verkoopt uw gegeven niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Freson Advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@freson-advocaten.be.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Freson Advocaten houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen op uw verzoek.

 

U dient wel voor ogen te houden dat Freson Advocaten gebeurlijk niet verplicht al zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie. U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf art. 13 AVG.

 

Klachten:

Freson Advocaten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

bottom of page